<> page
<Forrest Gump> album page

Forrest Gump

Jak mozaika z korálkù �ít �ivot i na dálku kdy� neví� jak cesta je dlouhá.
Jako Forrest mít vybraný svoje �tìstíèko nìkde
schovaný kdy� neví� jak cesta je dlouhá.

Forrest Gump, bì�í a nevnímá
Forrest Gump, hloupost je nevinná.

Blázny osud popálí,kdy� to zabolí,jen se usmáli,
a tak bì�í a cesta je dlouhá.
S nikým svìt se nepáøe,jen se u�klíbne plivne do tváøe
i ty bì�í� a cesta je dlouhá.

Forrest Gump, bì�í a nevnímá
Forrest Gump, hloupost je nevinná.

Démanty v sítích jsou kapky
blýskavý poznat co cítí� chtìjí ti
váha ví.

Forrest Gump, bì�í a nevnímá
Forrest Gump, hloupost je nevinná.

na na na na na na na na na na na na na na na
na naclose window