<> page
<Forrest Gump> album page

Hvezdar

Ka�dou noc smutnì dívá se ke hvìzdám
Mléènou dráhou rád bloudívá
Mìsíc na nìho zívá, je taky sám
Jen se po nebi plou�í dál

Zdá se, nezdá
malá hvìzda
Zdá se, nezdá
nová hvìzda

Léta jen koukat a sedìt
pro�ít léta s noèní oblohou
bádat, hledat, pøitom vìdìt
�e tvý pøání chápat nemohou

Tvary souhvìzdí, krása je jediná
fantazií jen získává
galaxie se tváøí, jak nevinná
pøitom tvou mysl spoutává

Zdá se, nezdá �

Léta jen koukat a sedìt �

Ka�dou noc smutnì dívá se ke hvìzdám �

Zdá se, nezdá �

Léta jen koukat a sedìt �


close window