<> page
<Forrest Gump> album page

Cernej Svihak


Pár pra�ivejch psù
vítá nový ráno
noc nestíhá den
hvìzdy chodìj spát
nìkde za rohem snad
fe�ák svou dávku shání
pro ten podivnej hlad
na kterým ulítá

Deset, osm, èi pìt
zùstalo andìlù v ráji
pravda, nenávist, le�
nikomu neschází
úèet propitejch lásek
který tak rychle stárly
jedna zùstává dál
a na ní ulítá�

Je vìrná, drá�divì èerná
je vìrnej, ten �vihák èernej

Nìkdo si v bazaru
koupí zas vitriol
po noci na baru
trochu mu vytrávilo
pøi�el èas pomalu
na dal�í pitivo
a èernej �vihák je král
Není mi do skoku
chvílema mrazivo
tak �áhnu po Stocku
aby se zadaøilo
kdy� jsem byl po �oku
mìl v du�i o�klivo
tak èernej �vihák mì høál

Den dostává mat
tma se o vládu hlásí
bùh, ïábel a kat
øeknou, kdo umírá

Sám sebe se ptá�
kdo tu je�tì schází
má slu�ivej frak
a dveøe otvírá
pár veselejch vrásek
nemá otázky �ádný
chu� do �il se vpíjí
na ní ulítá�

Je vìrná, drá�divì èerná �

Nìkdo si v bazaru �

Vìrná je barva èerná
vìrnej je �vihák èernej


close window